Vecās Derības grāmatas
Likumu grāmatas
Pirmā Mozus grāmata
Otrā Mozus grāmata
Trešā Mozus grāmata
Ceturtā Mozus grāmata
Piektā Mozus grāmata

Vēstures grāmatas
Jozuas grāmata
Soģu grāmata
Rutes grāmata
Pirmā Samuēla grāmata
Otrā Samuēla grāmata
Pirmā Ķēniņu grāmata
Otrā Ķēniņu grāmata
Pirmā Laiku grāmata
Otrā Laiku grāmata
Ezras grāmata
Nehemijas grāmata
Esteres grāmata

Dzejas un gudrības grāmatas
Ījaba grāmata
Psalmi
Salamana Pamācības
Salamans Mācītājs
Salamana Augstā Dziesma

Praviešu grāmatas
Jesajas grāmata
Jeremijas grāmata
Raudu Dziesmas
Ecēhiēla grāmata
Daniēla grāmata
Hozejas grāmata
Joēla grāmata
Āmosa grāmata
Obadjas grāmata
Jonas grāmata
Mihas grāmata
Nahuma grāmata
Habakuka grāmata
Cefanjas grāmata
Hagaja grāmata
Caharijas grāmata
Maleahija grāmata

Jaunās Derības grāmatas
Vēstures grāmatas
Mateja evaņģēlijs
Marka evaņģēlijs
Lūkas evaņģēlijs
Jāņa evaņģēlijs
Apustuļu darbi

Vēstules
Pāvila vēstule romiešiem
Pāvila 1. vēstule korintiešiem
Pāvila 2. vēstule korintiešiem
Pāvila vēstule galatiešiem
Pāvila vēstule efeziešiem
Pāvila vēstule filipiešiem
Pāvila vēstule kolosiešiem
Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem
Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem
Pāvila 1. vēstule Timotejam
Pāvila 2. vēstule Timotejam
Pāvila vēstule Titam
Pāvila vēstule Filemonam
Vēstule Ebrejiem
Jēkaba vēstule
Pētera 1. vēstule
Pētera 2. vēstule
Jāņa 1. vēstule
Jāņa 2. vēstule
Jāņa 3. vēstule
Jūdas vēstule

Pravieša grāmata
Jāņa atklāsmes grāmata


Latviešu Bībeles 1965. gada izdevuma revidētais teksts

P.S. ja esi pamanījis kādu kļūdu, nebļausties, bet lūdzu atraksti man :)