PĀVILA VĒSTULE FILEMONAM

1 # Pāvils, Kristus Jēzus gūsteknis, un brālis Timotejs mīļajam Filemonam, mūsu darba biedram,# 2 māsai Apfijai un mūsu cīņas biedram Arhipam, un draudzei, kas tavā namā;# 3 lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.# 4 Es vienmēr pateicos savam Dievam, tevi atcerēdamies savās lūgšanās,# 5 dzirdēdams par tavu mīlestību un ticību, kas tev ir uz Kungu Jēzu un uz visiem svētajiem,# 6 lai tavas ticības sadraudzība kļūtu darbīga visa laba atziņā, kas mūs tuvina Kristum.# 7 Man bija daudz prieka un apmierinājuma par tavu mīlestību, ka tu, brāli, esi atspirdzinājis svēto sirdis!# 8 Tādēļ, kaut gan man Kristū ir pilnas tiesības pavēlēt tev to, kas klājas,# 9 es labāk mīlestībā tevi lūdzu, tāds, kāds esmu, sirmais Pāvils, bet tagad arī Kristus Jēzus gūsteknis, -# 10 lūdzu tevi par savu bērnu Onēzimu, ko esmu dzemdinājis, būdams važās,# 11 to, kas kādreiz bija tev nederīgs, bet tagad kā tev, tā man ir derīgs;# 12 viņu, tas ir, savu paša sirdi, es tev sūtu atpakaļ.# 13 Es viņu gribēju paturēt pie sevis, lai viņš tavā vietā man kalpotu evaņģēlija važās;# 14 bet bez tavas ziņas es neko negribēju darīt, lai tavs labais darbs parādītos ne piespiesti, bet brīvprātīgi.# 15 Varbūt viņš tādēļ no tevis uz brīdi bija atšķirts, lai tu viņu paturētu mūžībai,# 16 ne vairs kā vergu, bet daudz vairāk kā mīļotu brāli, īpaši man, bet cik daudz vairāk vēl tev gan pēc miesas, gan iekš Tā Kunga!# 17 Ja nu tu ar mani turi sadraudzību, tad pieņem viņu tā kā mani!# 18 Bet, ja viņš kaut kādā veidā noziedzies pret tevi vai palicis parādā, tad to pieskaiti man.# 19 Es, Pāvils, to rakstu tev ar savu roku, es atlīdzināšu, lai neteiktu tev, ka tu man arī pats sevi esi parādā.# 20 Patiesi, brāli, es gribētu no tevis iegūt kādu labumu Tam Kungam par godu, atspirdzini manu sirdi Kristū.# 21 Es tev rakstu, uzticēdamies tev, ka paklausīsi, un zinādams, ka tu darīsi vairāk par to, ko es saku.# 22 Bet turklāt sataisies arī mani uzņemt kā viesi, jo es ceru, ka jūsu lūgšanu dēļ es tikšu jums atdāvināts.# 23 Tevi sveicina Epafra, mans cietuma biedrs Kristū Jēzū,# 24 Marks, Aristarhs, Dēma, Lūka, mani darba biedri.# 25 Lai Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar jūsu garu! #