CETURTĀ MOZUS GRĀMATA (SAUKTA NUMERI)

2. nodaļa

Un Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu:
2 "Ikviens lai apmetas pie sava pulka karoga, pie sava tēva nama zīmes, Israēla bērni visi kopā lai apmetas nometnē iepretim un apkārt Saiešanas teltij.
3 Pret austrumiem lai apmetas nometnē Jūda zem sava karoga ar saviem pulkiem ar Jūdas cilts vadoni Nahšonu, Aminādaba dēlu.
4 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija septiņdesmit četri tūkstoši seši simti.
5 Viņiem blakus lai apmetas Isašara cilts ar Isašara cilts vadoni Neteneēlu, Zuāra dēlu.
6 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit četri tūkstoši četri simti.
7 Un tad Zebulona cilts ar Zebulona cilts vadoni Ēliābu, Helona dēlu.
8 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti.
9 Visu Jūdas nometnē kopā saskaitīto bija simts astoņdesmit seši tūkstoši četri simti vīru pēc to karapulkiem; tiem kā pirmajiem jādodas ceļā.
10 Pret dienvidiem lai apmetas Rūbena pulku nometne zem sava karoga ar Rūbena cilts vadoni Ēlicūru, Šedeura dēlu.
11 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit seši tūkstoši pieci simti.
12 Viņiem blakus lai apmetas Simeona cilts ar Simeona cilts vadoni Šelumiēlu, Curišadaja dēlu.
13 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti.
14 Un Gada cilts ar Gada cilts vadoni Ēliasafu, Deguēla dēlu.
15 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit vīru.
16 Visu Rūbena nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit vīru pēc viņu karapulkiem; tiem kā otrajiem jādodas ceļā.
17 Pēc tam lai dodas ceļā Saiešanas telts ar levītu nometni, kas atrodas pārējo nometņu vidū; kā tie ir nometušies nometnē, tā arī viņiem ir jāceļas, ikviens lai apmetas savā tam norādītā vietā pie sava pulka karoga.
18 Pret rietumiem lai apmetas Efraima pulku nometne zem sava karoga ar Efraima cilts vadoni Elišāmu, Amihuda dēlu.
19 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit tūkstoši pieci simti.
20 Viņiem blakus Manases cilts ar Manases cilts vadoni Gamaliēlu, Pedacūra dēlu.
21 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit divi tūkstoši divi simti.
22 Un tad Benjamīna cilts ar Benjamīna cilts vadoni Abidanu, Gideona dēlu.
23 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti.
24 Visu Efraima nometnē saskaitīto kopā bija simts astoņi tūkstoši viens simts pēc saviem karapulkiem; tiem kā trešajiem jādodas ceļā.
25 Pret ziemeļiem lai apmetas Dana pulka nometne zem sava karoga ar Dana cilts vadoni Ahiēzeru, Amišadaja dēlu.
26 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti.
27 Viņiem blakus lai apmetas Ašera cilts ar Ašera cilts vadoni Pagiēlu, Ohrana dēlu.
28 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit viens tūkstotis pieci simti.
29 Un tad Naftaļa cilts ar Naftaļa cilts vadoni Ahīru, Einana dēlu.
30 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit trīs tūkstoši četri simti.
31 Visu Dana nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti; tiem būs kā pēdējiem doties ceļā zem savu pulku karogiem."
32 Šie ir Israēla bērnu saskaitītie pēc viņu tēvu namiem; visi, kas tika saskaitīti nometnē pēc viņu karapulkiem, seši simti trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit vīru.
33 Bet levīti netika ieskaitīti Israēla bērnu kopumā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis.
34 Un Israēla bērni izpildīja visu tā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis; tā viņi apmetās pie saviem cilšu karogiem, un tā tie cēlās un atkal devās ceļā, ikviens pie savas cilts un pie sava tēvu nama.