EZRAS GRĀMATA

2. nodaļa

Un šie ir Jūdas apgabala ļaudis, kas atgriezās no gūsta, tos Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars bija aizvedis uz Bābeli; viņi atgriezās uz Jeruzālemi un Jūdu, katrs uz savu pilsētu.
2 Viņi atnāca kopā ar Zerubābelu, Ješuu, Nehemiju, Seraju, Reelaju, Mordohaju, Bilšanu, Mišparu, Bigvaju, Rehumu, Baānu. Šis ir Israēla vīru skaits:
3 Paroša dēli, divi tūkstoši simts septiņdesmit divi;
4 Šefatjas dēli, trīs simti septiņdesmit divi;
5 Āraha dēli, septiņi simti septiņdesmit pieci;
6 Pahat-Moāba dēli, proti, Ješuas un Joāba dēli, divi tūkstoši astoņi simti divpadsmit;
7 Ēlāma dēli, tūkstotis divi simti piecdesmit četri;
8 Zatus dēli, deviņi simti četrdesmit pieci;
9 Zakaja dēli, septiņi simti sešdesmit;
10 Banija dēli, seši simti četrdesmit divi;
11 Bebaja dēli, seši simti divdesmit trīs;
12 Azgada dēli, tūkstotis divi simti divdesmit divi;
13 Adonikāma dēli, seši simti sešdesmit seši;
14 Bigvaja dēli, divi tūkstoši piecdesmit seši;
15 Adīna dēli, četri simti piecdesmit četri;
16 Atera dēli, proti, Hiskijas zars, deviņdesmit astoņi;
17 Becaja dēli, trīs simti divdesmit trīs;
18 Joraha dēli, simts divpadsmit;
19 Hašuma dēli, divi simti divdesmit trīs;
20 Gibeona dēli, deviņdesmit pieci;
21 Bētlemes ļaudis, simts divdesmit trīs;
22 Netofas vīri, piecdesmit seši;
23 Anatotas vīri, simts divdesmit astoņi;
24 Asmaveta dēli, četrdesmit divi;
25 Kirjat-Arimas, Kefīras un Beerotas dēli, septiņi simti četrdesmit trīs;
26 Rāmas un Gebas dēli, seši simti divdesmit viens;
27 Mihmasas vīri, simts divdesmit divi;
28 Bēteles un Ajas vīri, divi simti divdesmit trīs;
29 Nebo dēli, piecdesmit divi;
30 Magbiša dēli, simts piecdesmit seši;
31 otra Ēlāma dēli, tūkstotis divi simti piecdesmit četri;
32 Harima dēli, trīs simti divdesmit;
33 Loda, Hadida un Ono dēli, septiņi simti divdesmit pieci;
34 Jērikas ļaudis, trīs simti četrdesmit pieci;
35 Senaas dēli, trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit.
36 Priesteri: Jedajas dēli no Ješuas nama, deviņi simti septiņdesmit trīs;
37 Imera dēli, simts piecdesmit divi;
38 Pašhura dēli, tūkstotis divi simti četrdesmit septiņi;
39 Harima dēli, tūkstotis septiņpadsmit.
40 Levīti: Ješuas un Kadmiēla dēli, kas bija no Hodavjas dēliem, septiņdesmit četri;
41 dziedātāji: Asafa dēli, simts divdesmit astoņi;
42 vārtu sargu dēli: Šaluma dēli, Atera dēli, Talmona dēli, Akuba dēli, Hatitas dēli un Šobaja dēli, visi kopā simts trīsdesmit deviņi.
43 Tempļa kalpotāji: Cihas dēli, Hasufas dēli, Tabaota dēli;
44 Kerosa dēli, Sias dēli, Padona dēli;
45 Lebanas dēli, Hagabas dēli, Akuba dēli;
46 Hagaba dēli, Šalmaja dēli, Hanana dēli;
47 Gidela dēli, Gahara dēli, Reajas dēli;
48 Recīna dēli, Nekodas dēli, Gasama dēli;
49 Usas dēli, Pašeaha dēli, Besaja dēli;
50 Asnas dēli, Mehunītu dēli, Nefizītu dēli;
51 Bakbuka dēli, Hakufas dēli, Harhura dēli;
52 Baclita dēli, Mehidas dēli, Haršas dēli;
53 Barkosa dēli, Siseras dēli, Temaha dēli;
54 Neciaha dēli, Hatifas dēli.
55 Salamana kalpu dēli: Sotaja dēli, Hasofereta dēli, Perudas dēli;
56 Jaālas dēli, Darkona dēli, Gidela dēli;
57 Šefatjas dēli, Hatila dēli, Poheret-Hacebajima dēli, Amija dēli;
58 visi Tempļa kalpotāji un Salamana kalpu dēli, kopā trīs simti deviņdesmit divi.
59 Un šie ir, kas nāca no Tel-Melahas, Tel-Haršas, Kerub-Adanas un Imeras, kaut arī viņi nevarēja uzrādīt savu dzimtu un savu izcelsmi, vai viņi ir no Israēla:
60 Delajas dēli, Tobijas dēli, Nekodas dēli, kopā seši simti piecdesmit divi;
61 arī no priesteru dēliem: Habajas dēli, Hakoca dēli, Barzillaja dēli, kas bija ņēmis sievu no gileādieša Barzillaja meitām un tika nosaukts pēc viņa vārda.
62 Viņi gan meklēja savus ciltsrakstus, bet neatrada, un tāpēc viņus izslēdza no priesteru kārtas kā nešķīstus.
63 Zemes pārvaldnieks sacīja viņiem, lai viņi neēd no vissvētākā, līdz kamēr kāds priesteris neuzstāsies viņu labā ar urīmu un tumīmu.
64 Visā draudzē bija četrdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit dvēseles,
65 bez viņu kalpiem un kalponēm, kuru bija septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi; turklāt vēl divi simti dziedātāju -vīru un sievu;
66 viņu zirgu skaits bija septiņi simti trīsdesmit seši, viņu mūļu daudzums bija divi simti četrdesmit pieci;
67 kamieļu viņiem bija četri simti trīsdesmit pieci, ēzeļu - seši tūkstoši septiņi simti divdesmit.
68 Daži no tēvu namu galveniem, kad viņi nāca uz Tā Kunga namu Jeruzālemē, deva Dieva namam labprātīgi, lai to uzceltu savā vietā.
69 Viņi deva pēc savām spējām šim darbam sešdesmit vienu tūkstoti zelta dareiku, pieci tūkstoši sudraba minu un simts priesteru tērpu.
70 Priesteri, levīti un daži no ļaudīm, dziedātāji, vārtu sargi un Tempļa kalpotāji apmetās savās pilsētās, un viss Israēls savās pilsētās.