PIRMĀ LAIKU GRĀMATA

2. nodaļa

Šie ir Israēla dēli: Rūbens, Simeons, Levijs un Jūda, Isašars un Zebulons,
2 Dans, Jāzeps un Benjamīns, Naftalis, Gads un Ašers.
3 Jūdas dēli bija Gers, Onans un Šela; šos trīs viņam dzemdēja kānaāniete, Bat-Šuas meita. Bet Gers, Jūdas pirmdzimtais, bija ļauns Tā Kunga acīs, tāpēc Tas Kungs viņu nonāvēja.
4 Un Tamāra, viņa vedekla, dzemdēja viņam Perecu un Zerahu, pavisam Jūdas dēlu bija pieci.
5 Pereca dēli bija Hecrons un Hamuls.
6 Un Zeraha dēli bija Simrijs, Ētans, Hemans, Halkols un Dara; pavisam pieci.
7 Un Karmija dēli bija Ahans, kas apbēdināja Israēlu un kas izdarīja pārkāpumu pret to, kas nolemts iznīcībai.
8 Un Ētana dēls bija Asarja.
9 Un Hecrona dēli, kas viņam tika dzemdēti, bija Jerahmeēls, Rams un Helubajs.
10 Un Rams dzemdināja Aminādabu, bet Aminādabs dzemdināja Nahšonu, Jūdas cilts vadoni.
11 Un Nahšons dzemdināja Salmu, bet Salma dzemdināja Boāsu,
12 un Boāss dzemdināja Obedu, un Obeds dzemdināja Īsaju,
13 un Īsajs dzemdināju savu pirmdzimto dēlu Ēliābu un savu otru dēlu Abinādabu, un trešo - Šimeju,
14 un Netaneēlu ceturto, un Radaju piekto,
15 Ocemu sesto, Dāvidu septīto.
16 Un viņu māsas bija Ceruja un Abigaila, un Cerujas dēlu bija trīs: Abišajs, Joābs un Asahēls.
17 Un Abigaila dzemdēja Amasu, un Amasas tēvs bija ismaēlietis Jeters.
18 Un Kālebs, Hecrona dēls, dzemdināja bērnus no savas sievas Azubas un no Jerigotas, un šie ir viņu dēli: Ješebs, Šobabs un Ardons.
19 Pēc Azubas nāves Kālebs sev apņēma Efratu, un tā viņam dzemdēja Hūru.
20 Un Hūrs dzemdināja Ūriju, bet Ūrijs dzemdināja Becaleēlu.
21 Un pēc tam Hecrons iegāja pie Mahīra, kas ir Gileāda tēvs, meitas un to apņēma par sievu, būdams sešdesmit gadus vecs, un tā viņam dzemdēja Segubu.
22 Un Segubs dzemdināja Jaīru, kuram piederēja divdesmit trīs pilsētas Gileāda zemē.
23 Un Gešūrs un Arāms tiem atņēma Jaīra telšu ciemus un Kenatu ar tās mazajām pilsētām, pavisam kopā sešdesmit pilsētas. Un šie visi bija Mahīra, Gileāda tēva, dēli.
24 Un pēc Hecrona nāves Kāleb-Efratā Hecrona sieva Abija dzemdēja viņam Ašhūru, Tekojas tēvu.
25 Un Jerahmeēla, Hecrona pirmdzimtā, dēli bija: pirmdzimtais Rams, tad Būna, Orens, Ocems un Ahija.
26 Un Jerahmeēlam bija vēl arī cita sieva, un tās vārds bija Atara, un tā bija Onāma māte.
27 Un Rama, Jerahmeēla pirmdzimtā, dēli bija Maācs, Jamīns un Ēkers.
28 Un Onāma dēli bija Šamajs, Nadabs un Abišurs.
29 Un Abišura sievas vārds bija Abihaila, un tā viņam dzemdēja Ahbanu un Molidu.
30 Un Nadaba dēli bija Seleds un Apaims; bet Seleds nomira bez bērniem.
31 Un Apaima dēls bija Jišijs, un Jišija dēli bija Šešans, un Šešana dēls bija Ahlajs.
32 Un Jādas, Šamaja brāļa, dēli bija Jeters un Jonatāns; bet Jeters nomira bez bērniem.
33 Un Jonatāna dēli bija Pelets un Zaza. Šie visi bija Jerahmeēla dēli.
34 Un Šešanam nebija dēlu, bet vienīgi meitas; un Šešanam bija kalps, kāds ēģiptietis, un viņa vārds bija Jarha.
35 Un Šešans deva savu meitu Jarham, savam kalpam, par sievu, un tā viņam dzemdēja Ataju.
36 Un Atajs dzemdināja Nātānu, un Nātāns dzemdināja Zabādu,
37 un Zabāds dzemdināja Eflalu, un Eflals dzemdināja Obedu,
38 un Obeds dzemdināja Jehu, bet Jehus dzemdināja Asarju,
39 un Asarja dzemdināja Helecu, un Helecs dzemdināja Elasu,
40 un Elasa dzemdināja Sisemaju, bet Sisemajs dzemdināja Šalumu,
41 un Šalums dzemdināja Jekamju, bet Jekamja dzemdināja Ēlišāmu.
42 Un Kāleba, Jerahmeēla brāļa, dēli bija Meša, viņa pirmdzimtais, viņš ir Zifa tēvs, un Marešas, Hebrona tēva, dēli.
43 Un Hebrona dēli bija Korahs, Tapua, Rekems un Šama.
44 Un Šama dzemdināja Rahāmu, Jorkāma tēvu, un Rekems dzemdināja Šamaju.
45 Un Šamaja dēls bija Maons, bet Maons bija Beit-Cūras tēvs.
46 Un Ēfa, Kāleba blakussieva, dzemdēja Haranu, Mūcu un Gazesu, bet Harans dzemdināja Gazesu.
47 Un Jahdaja dēli bija Regems, Jotāms, Gēšans, Pelets, Ēfa un Šaāfs.
48 Un Maāha, Kāleba blakussieva dzemdēja Šeberu un Tirhanu.
49 Un viņa dzemdēja arī Šaāfu, Madmanas tēvu, un Ševu, Mahbenas tēvu un arī Gibeas tēvu; bet Ahsa bija Kāleba meita.
50 Šie bija Kāleba dēli. Hūra dēls, Efratas pirmdzimtais, bija Šobals, Kirjat-Jeārima tēvs,
51 Salma, Bētlemes tēvs, un Harefs, Bet-Gaderas tēvs.
52 Un Šobalam, Kirjat-Jeārima tēvam, bija dēli: Harojs, kā arī puse no manahatiešiem.
53 Bet Kirjat-Jeārima ciltis bija jetrieši, putieši, šumatieši un mišrajieši; un no tiem ir cēlušies corātieši un eštaūlieši.
54 Un Salmas dēli bija Bētleme un netofatieši, Aterot-Bet-Joāba un puse no manahatiešiem, proti, corieši,
55 un rakstvežu ģimenes, kas dzīvoja Jabecā: tirjatieši, šimeatieši un šūhatieši. Šie ir kinieši no Hamata, Bet-Rehaba tēva.